Статут

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

         1.1. Гірський клуб “Екстрем” (надалі – Клуб) є неприбутковою громадською організацією, яка діє на демократичних засадах на основі повного госпрозрахунку,  самофінансування, самоуправління, поєднання централізованого керівництва і самостійності у відповідності до Закону України „Про об’єднання громадян”.

       1.2. Клуб є юридичною особою, може мати права і обов’язки пов’язані з її діяльністю має  відокремлене майно і самостійний баланс, право від свого імені виступати в суді арбітражному  та третейському суді, укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, печатку та  штампи зі своїм найменуванням, розрахунковий та інші рахунки в банку та інші реквізити.

Статусу юридичної особи Клуб набуває з дня державної реєстрації.

       1.3. Для виконання своїх завдань Клуб може співпрацювати з державними органами установами, організаціями, громадськими (неурядовими) органами, окремими громадянами.

Клуб не відповідає за майновими зобов’язаннями своїх членів, а члени клубу не відповідають за  майновими зобов’язаннями Клубу.

       1.4. В своїй повсякденній роботі Клуб дотримується законодавства України, Статуту Клубу та рішень її керівних органів.

       1.5. Клуб має символіку, що затверджується у встановленому порядку. Символіка реєструється в порядку, визначеному законом.

       1.6. Повна назва Клубу: Громадська організація „Гірський клуб „Екстрем”.

       1.7. Діяльність Клубу поширюється на територію Львівської області.

       1.8. Місцезнаходження Клубу: Україна, м. Львів, вул. Величковського, 42/32.

  1. МЕТА, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ.

       2.1. Клуб ставить за мету об’єднання громадян для розвитку альпінізму, скелелазіння, гірського туризму, гірськолижного спорту, дельта- та планеризму як видів спорту та відпочинку, задоволення та захисту своїх законних інтересів, пропаганди здорового способу життя.                                                                          

      2.2. Основними завданнями Клубу є:

     – пропаганда альпінізму, скелелазіння, гірського туризму, гірськолижного спорту, дельта- та планеризму та інших екстремальних видів спорту як видів спорту та відпочинку;

     –  проведення підготовки та перепідготовки спортсменів, тренерів, суддів, членів Рятувального загону;

     – участь силами Рятувального загону у рятуванні людей та майна під час стихійних лих, аварій та нещасних випадків;

     – обговорення і винесення пропозицій щодо дисциплінарних стягнень на порушників спортивної етики і правил безпеки в спорті;

     – сприяння фізичному вихованню молоді та інших верств населення;

     – згуртування молоді навколо екстремальних видів спорту з метою розкриття їх потенціалу спрямованого на самовдосконалення;

     – представлення альпінізму, скелелазіння, гірськолижного спорту на змаганнях будь-якого рівня;

    – розвиток і зміцнення зав’язків з міжнародними та національними федераціями, об’єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників в міжнародних спортивних організаціях та об’єднаннях;

    –  правовий та соціальний захист спортсменів, тренерів, інших спеціалістів, турбота про  ветеранів альпінізму – членів Клубу.

    – популяризація і сприяння розвитку екстремальних видів спорту в цілому і включення їх в систему масової фізичної культури і спорту;

   – надання методичної та практичної допомоги товариствам, центрам, клубам, секціям, госпрозрахунковим об’єднанням і іншим клубам, що розвивають екстремальні види спорту у Львівській області;

       – створення реабілітаційних та оздоровчих центрів, фізична реабілітація молоді з фізичними відхиленнями в стані здоров’я, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, залучення їх до участі в проведенні фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, допомога в нормалізації здоров’я;

      – обмін досвідом та спеціалістами, проведення сумісних семінарів і занять як на Україні, так і за її межами, в тому числі із закордонними партнерами;

      – участь у формуванні та підготовці провідних та збірних команд області для участі в змаганнях, турнірах, регіональних та відкритих першостей як в Україні, так і за кордоном, участь у міжнародному спортивному русі;

      – ведення господарської діяльності шляхом створення підприємств для виробництва, прокату спортивного обладнання та інвентарю, спортивного одягу, обладнання залів, кімнат психологічного розвантаження, випуску рекламної та іншої продукції, відео- та кінофільмів по профілю діяльності Клубу та національно-історичного спрямування, участі у будівництві та експлуатації спортивних споруд, здійснення видавничої діяльності у встановленому законом порядку по випуску методичних, рекламних та інформаційних матеріалів;

      – організація та проведення масових спортивно-оздоровчих та культурних заходів: вечорів, фестивалів, семінарів, диспутів, лекцій, показових виступів, змагань, турнірів, реклама всіх напрямків діяльності як в країні, так і за кордоном.

      – участь у розробці систем і правил змагань, положень про проведення регіональних, республіканських, міжнародних змагань на території Львівської області;

      – здійснення сумісно з органами охорони здоров’я контролю за станом здоров’я членів Клубу;

      – надання професійної та фінансової допомоги професійним командам та окремим    спортсменам, сприяння росту майстерності спортсменів для досягнення високих спортивних результатів на змаганнях різного рангу, надання допомоги в підготовці молодих спортсменів;

      – організація і ведення на договірній, взаємовигідній основі співробітництва з іншими державами, підприємствами, установами, клубами;

      – проведення на громадських засадах наукових досліджень з екстремальних видів спорту;

       2.3. Для досягнення поставленої мети і розв’язання визначених завдань Клуб має право:

      – представляти і захищати законні інтереси власних членів у державних органах, суді та інших організаціях;

     – отримувати від органів державної влади та управління інформацію, що необхідна для реалізації статутних цілей і завдань;

       – засновувати підприємства та організації, наділені статусом юридичної особи;

       – поширювати інформацію про діяльність Клубу та пропагувати свої ідеї й цілі;

       – засновувати засоби масової інформації.

       2.4. Клуб має право створювати чи вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій, створювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та стосунки, укладати відповідні угоди та брати участь у втіленні заходів, що не суперечать меті діяльності Клубу та міжнародним зобов’язанням України. Клуб вправі виступати засновником господарських товариств, спільних підприємств та інших організацій.

  1. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЛУБУ.

      3.1. Клуб має свій валютний рахунок та здійснює міжнародну діяльність відповідно до чинного законодавства.

   3.2. В сфері міжнародної та зовнішньоекономічної діяльності Клуб має право:

      – укладати договори, контракти, проводити обмін спортсменами, провідними спеціалістами в регіоні, області та на Україні в цілому;

      – проводити спільні семінари, заняття, школи підвищення кваліфікації з закордонними партнерами;

      – брати участь у формуванні та підготовці збірних команд для участі в змаганнях, турнірах, товариських зустрічах і т. д. за кордоном, брати участь у міжнародному спортивному русі;

      – брати участь у будівництві та експлуатації спортивних споруд, здійсненні видавничої діяльності у встановленому законом порядку по випуску методичних, рекламних та інформаційних матеріалів сумісно з законними партнерами у встановленому законом порядку;

      – організовувати та проводити міжнародні фестивалі, турніри, товариські зустрічі, показові виступи, рекламувати свою діяльність;

      – проводити кваліфікаційні іспити з запрошенням закордонних спеціалістів, спортсменів та інструкторів, брати участь в кваліфікаційних іспитах з екстремальних видів спорту у встановленому законом порядку;

      – придбавати необхідне обладнання, матеріали і вироби у зарубіжних партнерів, приватних фірм та окремих громадян, укладати договори тощо;

      – обслуговувати спортивно-оздоровчих, спортивно-туристичних та іншого виду груп з-за          кордону, обмінюватися групами із закордонними партнерами;

      – фінансувати закордонні відрядження своїх працівників, команд, спортивно-оздоровчих та туристичних груп.

  1. УПРАВЛІННЯ І СТРУКТУРА КЛУБУ.

        4.1. Керівними органами Клубу є:

       – Загальні збори членів клубу;

       – Рада Клубу;

       – Президент Клубу.

       4.2. Вищим керівним органом Клубу є загальні збори членів Клубу, які скликаються один раз на рік. За рішенням Ради або половини від числа членів Клубу, можуть скликатися позачергові збори. Про їх скликання та порядок денний членів Клубу сповіщають не пізніше ніж за місяць до дня проведення зборів.

       4.3. Загальні збори вважаються повноважними, якщо в їх роботі бере участь не менше половини членів Клубу. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх. Кожен член Клубу має один голос.

      Для схвалення рішення про ліквідацію чи реорганізацію Клубу, а також при потребі внести зміни і доповнення до Статуту за це має проголосувати не менше двох третин членів, присутніх на зборах.

      4.4. До компетенції загальних зборів відноситься:

     – затвердження змін та доповнень до статуту Клубу;

     –   обрання Ради, Голови та членів ревізійної комісії;

     – заслуховування та схвалення звітів про діяльність Клубу, їх керівних органів, фінансових звітів, бюджету Клубу;

     – реалізація права власності на майно Клубу;

     – визначення основних напрямів діяльності, обговорення і винесення рішень з основних питань діяльності, в тому числі й тих, що стосуються ліквідації Клубу;

      4.5. У проміжний період між загальними зборами діяльністю Клубу керує Рада Клубу, кількісний склад якої визначається Загальними зборами.

      4.6. До компетенції Ради відноситься:

     – обрання Президента (Голови Ради) з числа членів Ради;

     – затвердження цільових програм;

     – здійснення прийому до Клубу колективних та індивідуальних членів, їх виключення з Клубу;

     – затвердження положення про сплату вступних та членських внесків та встановлення їх розміру;

     –  затвердження символіки Клубу;

      – затвердження планів підготовки, складу команд;

      – визначення форм та розмірів оплати праці штатних працівників;

      – затвердження положення про стипендії та інші форми заохочення талановитим           спортсменам;

      – затвердження штатного розкладу;

      – прийняття рішень про заснування підприємств, відділень Клубу, схвалення їх статутів та положень;

      – затвердження розміру та форми допомоги (матеріальної, методичної, кадрової тощо)          асоціаціям, товариствам, клубам, секціям на місцях;

      – затвердження календарних планів основних заходів, що проводяться Клубом та їх реалізація.

       4.6 Рада Клубу збирається не рідше 2-х разів у квартал. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 його членів.

       4.7. Президент обирається на засіданні Ради Клубу більшістю голосів строком на 5 років.  Президент може бути звільнений достроково за рішенням Ради Клубу, якщо за таке рішення  проголосувало не менше 2/3 членів Ради.

       Президент здійснює оперативне керівництво діяльністю Клубу на постійній основі, представляє без довіреності Клуб у стосунках з державними, громадськими та іншими організаціями, а також приватними особами на Україні та за кордоном, укладає договори, видає довіреності на вчинення дій від імені Клубу.

       4.8. Президент:

      – діє безпосередньо від імені Клубу;

      – скликає позачергові збори Ради Клубу на вимогу не менше 25% членів Ради Клубу;

      – призначає головного бухгалтера та інших посадових осіб Клубу;

      – здійснює керівництво поточною діяльністю Клубу в період між загальними зборами;

      – забезпечує виконання рішень загальних зборів;

      – укладає угоди, видає доручення щодо використання коштів та майна Клубу, наділений правом першого підпису;

      – відкриває і закриває рахунки в банках та інших фінансово-кредитних установах;

      – контролює дотримання статуту Клубу всіма членами Клубу;

      – вирішення інших питань, пов’язаних з діяльністю Клубу, якщо вони не відносяться до компетенції інших органів Клубу.

       4.9. У випадку тимчасової відсутності Президента його функції виконує один із членів Ради, який уповноважується Президентом.

       4.10. До складу Клубу можуть входити первинні осередки, створення яких, як і діяльність, регламентується відповідним Положенням, схваленим рішенням Радою.

  1. РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ КЛУБУ.

      5.1. Клуб здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерський облік і звітність у порядку, встановленому законодавством.

      5.2. Ревізійним органом Клубу є ревізійна комісія, яка складається з 3 членів Клубу які обираються Загальними зборами на 2,5 роки. Ревізійну комісію очолює Голова ревізійної комісії, який обирається з складу Ревізійної комісії.

      5.3. Ревізійна комісія:

    – здійснює постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Клубу, дотриманням статуту Клубу;

       – перевіряє звіти та фінансову документацію, представлену Радою, готує висновки;

       – дає висновок по річному звіту Ради;

       – має доступ до всіх фінансово-господарських документів Клубу.

        5.4. Результати перевірок, що проводяться Ревізійною комісією доповідаються загальним зборам членів Клубу.

  1. ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ.

        6.1. Членство у Клубі є індивідуальним та колективним. Облік членів Клубу   здійснюється Правлінням.

        6.2. Індивідуальними членами Клубу можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 14 років, заручилися рекомендаціями двох членів Клубу, займаються хоча б одним з визначених у меті видів спорту беруть участь в реалізації статутних завдань, визнають Статут та виконують його вимоги і сплачують членські внески.

        6.3. Колективними членами Клубу можуть бути трудові колективи підприємств, організацій та установ, які сприяють діяльності Клубу, визнають Статут, виконують його вимоги та сплачують членські внески. До Клубу, як колективні члени, можуть вступати колективи інших громадських організацій.

        6.4. Званням почесного члена Клубу може бути відзначено особу, яка зробила вагомий внесок в досягнення основної мети діяльності Клубу чи реалізацію його статутних завдань Відзначення званням почесного члена Клубу здійснюється за рішенням Президії.  Кандидати на звання почесного члена Клубу пропонуються Президентом. Почесний член має право брати участь у всіх засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. Особа може бути позбавлена звання почесного члена у випадку вчинення дій, що дискредитують авторитет Клубу або  завдали значної матеріальної чи моральної шкоди Клубу.

       6.5. Прийом до членів Клубу здійснюється Радою Клубу на підставі рекомендації двох членів Клубу та заяв, поданих громадянами. Колективні члени подають рішення загальних зборів членів трудового колективу.

       6.6. Члени Клубу мають право:

 – обирати й бути обраними до керівних і контрольних органів Клубу;

 – звертатися в Клуб для захисту власних прав та інтересів;

 – брати участь у всіх заходах, що стосуються діяльності Клубу або ним проводяться;

 – одержувати будь-яку інформацію, що стосується діяльності Клубу;

 – вносити пропозиції до керівних органів Клубу з питань, що стосуються його діяльності;

 – користуватися майном та символікою Клубу.

       6.7. За активну участь в роботі Клубу, її члени можуть бути нагороджені почесною грамотою, цінним подарунком, іншими заходами морального та матеріального заохочення.

       6.8. Члени Клубу зобов’язані:

– дотримуватись статуту Клубу;

– виконувати рішення керівних органів;

– своєчасно сплачувати членські внески;

– проводити роз’яснювальну роботу серед населення про цілі та завдання Клубу.

       6.9. Вихід з членів Клубу здійснюється на підставі поданої заяви – для індивідуальних членів та рішення трудового колективу – для колективних членів.

      6.10. У випадку неодноразового порушення Статуту чи рішень керівних органів Клубу в тому числі систематичної несплати членських внесків, перешкоджання своїми діями досягненню цілей Клубу, член Клубу може бути виключений за рішенням Ради Клубу. У випадку припинення членства в Клубі сплачені вступні та членські внески не повертаються.

  1. МАЙНО ТА КОШТИ КЛУБУ.

         7.1.  Діяльність  Клубу  будується  на  принципах  повного  госпрозрахунку, самофінансування, самоокупності. Клуб володіє грошовими засобами та іншим майном що необхідне для реалізації його статутних завдань. Клуб використовує належне йому майно на свій розсуд, відповідно до цього статуту.

        7.2. Джерелами формування майна та коштів Клубу є;

        –  вступні та членські внески;

       – добровільні пожертви та благочинні та спонсорські внески громадян, підприємств, установ, організацій, в тому числі іноземних;

       – відрахування від створених у визначеному порядку госпрозрахункових установ,           організацій, заснованих підприємств;

       – надходження від проведення платних заходів (змагань, семінарів, турнірів, зборів, атестацій, показових виступів тощо);

      – надходження від розробки, виготовлення, випуску і реалізації спортивного обладнання, відео-, кінофільмів, рекламної продукції створеними підприємствами;

      – надходження від обслуговування спортивно-оздоровчих груп, прийому закордонних груп, обміну групами із закордонними партнерами;

      – надходження від видавничої та інформаційно-методичної діяльності;

      – інші надходження, що не заборонені чинним законодавством України.

            7.3. Доходи (прибутки) Клубу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Клубу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

        7.3. Клуб самостійно визначає порядок формування фондів, напрями використання грошових надходжень. Право власності на майно Клубу реалізує вищий орган – загальні збори.  Деякі функції у сфері господарського управління майном Клубу можуть покладатися на інші керівні органи відповідно до цього статуту.

       7.4. Порядок сплати членських внесків регламентується відповідним Положенням Клубу. Розмір вступних внесків колективних членів визначається Радою.

       7.5. Кошти та майно Клубу не можуть вільно перерозподілятися між його членами а  використовуються для досягнення мети і розв’язання завдань, що передбачені Статутом.

            Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Клубу або їх частини серед засновників (учасників), членів Клубу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 7.3 цього Статуту.

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ.

       8.1. Припинення діяльності Клубу здійснюється шляхом його реорганізації чи ліквідації.

       8.2. Реорганізація відбувається за рішенням загальних зборів, за яке проголосувало не  менше 2/3 присутніх. До правонаступників Клубу переходить вся сукупність його прав та обов’язків.  

       8.3. Ліквідація Клубу відбувається за рішенням загальних зборів чи за рішенням інших органів у випадках, передбачених законодавством України.

       8.4. Порядок здійснення ліквідації регулюється законодавством, а у випадках не врегульованих законодавством, – ліквідаційною комісією.

       8.5. Кошти і майно, що залишилися після ліквідації Клубу, спрямовуються на цілі передбачені в цьому Статуті.

            У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи Клубу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення діяльності Клубу.

  1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

       9.1. Зміни і доповнення до цього статуту вносяться за рішенням Загальних зборів за яке проголосувало не менше 2/3 від числа присутніх на зборах. Про зміни, що відбулися в статуті Клубу, Рада повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Клубу у встановлений законом термін.