Альпінізм, правила сходжень

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

 

ФЕДЕРАЦІЯ  АЛЬПІНІЗМУ І СКЕЛЕЛАЗІННЯ  УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ                                       ПОГОДЖЕНО

Президент Федерації                                          Заступник Голови

альпінізму і скелелазіння                                   Держкомспорту

України                                                              України

 

________________________                              ____________________

В.К. Симоненко                                                 М.В. Дутчак

 

 

 

 

 

 

 

А Л Ь П І Н І З М

 

          ПРАВИЛА СХОДЖЕНЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ

                                                                 2002

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

Стор.

Вступ                                                                           5

 1. Загальні положення 5
 2. Організацїя роботи альпіністських заходів 6
 3. Підготовка сходження 8
 4. Випуск на сходження 11
 5. Дотримання правил безпеки 11
 6. Проведення сходження 12
 7. Залік сходжень 14
 8. Страхування життя 15
 9. Додаток №1 – Інформаційна карта 16
 10. Додаток №2 – Документація альпзаходу 17
 11. Додаток №3 – Звіт про роботу альпзаходу 18
 12. Додаток №4 – Принципи класифікації альпіністських  маршрутів           19

Визначення категорій складності                     21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Ці “Правила горосходжень” установлюють умови і порядок оформлення альпіністського заходу (АЗ), випуску на сходження та його залік,  обов’язки, права і відповідальність організаторів АЗ та структур, що контролюють, вірність оформлення АЗ, вимоги до керівників АЗ, керівника і учасників групи горосходжувачів (команди), дотримання яких є мінімально необхідними мірами безпеки горосходження та забезпечує реєстрацію АЗ і контроль за його проведенням, а також обумовлює форму звітності про проведення АЗ.

“Правила горосходжень” складаються з 8 розділів (Загальні положення, Організація роботи альпіністських заходів, Підготовка сходження, Випуск на сходження, Дотримання  правил безпеки, Проведення сходження, Залік сходжень, Страхування життя)  та  3  додатки (Інформаційна карта, Документація альпзаходу, Звіт про роботу альпзаходу).

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ці правила спрямовані на забезпечення мінімально необхідних мір безпеки в горах. Правила поширюються на всі альпіністські заходи, що проводяться з участю українських альпіністів як на території України, так і за її межами, та на іноземні заходи та сходження, що проводяться в гірських масивах України. Ці правила стосуються всіх заходів масового, навчального, тренувального та спортивного характеру і обов’язкові для всіх учасників заходу.

1.2. Під підготовкою до сходжень мається на увазі проведення в гірському районі (включаючи райони базування) навчальних і тренувальних  занять, розвідувальних, акліматизаційних та ознайомлювально-реабілітаційних походів.

1.3. До альпіністських сходжень відносяться:

 • МАСОВІ;

здійснюються по спеціальній Програмі підготовки в формі колони (колон) учасників під керівництвом інструкторів альпінізму.

 • НАВЧАЛЬНІ; ТРЕНУВАЛЬНІ;

здійснюються згідно Програми підготовки в складі навчальних груп (під керівництвом інструкторів альпінізму) та спортивних груп.

 • СПОРТИВНІ;

здійснюються у складі спортивних груп і команд в рамках змагань з альпінізму, включаючи змагання з метою підвищення кваліфікаційного рівня.

 • СХОДЖЕННЯ ДЛЯ  АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ;

 здійснюються під керівництвом інструкторів альпінізму або у складі самостійних груп згідно з даними Правилами.

НАВЧАЛЬНА ГРУПА – група альпіністів, які проходять навчально-тренувальні заняття і здійснюють сходження до виконання норм відповідного кваліфікаційного рівня, згідно з Програмою підготовки альпіністів.

СПОРТИВНА ГРУПА – група альпіністів, які проходять тренувальні заняття і здійснюють сходження з метою спортивного удосконалення (виконання норм спортивних розрядів з альпінізму або їх підтвердження, участь у змаганнях з альпінізму).

САМОСТІЙНА ГРУПА – група альпіністів, в якій керівник не обов’язково повинен мати кваліфікацію інструктора з альпінізму. Самостійною групою може бути як спортивна група, так і група активного відпочинку.

1.4. Складність маршрутів сходжень ділиться на шість категорій від 1 до 6 з розподілом на півкатегорії А і Б (1А – найменш складна (некатегорійна) і категорійні 1Б,2А,2Б,…,6А;6Б – найбільш складна).

 Класифіковані маршрути включаються в Класифікаційну Таблицю Гірських Вершин (КТГВ). Маршрути включені в КТГВ Росії чи ЄААА, визнаються дійсними і підлягають перегляду лише в виключних спірних випадках.

Вершини Карпат класифіковані тільки в зимовий період – з 1 січня до З0 березня;

Нові маршрути діляться на першосходження, першопроходження, варіант (не менше 25% маршруту пройдено вперше) та комбінацію.

1.5. Сходження в стилі “соло” (поодинці) не дозволяються.

1.6. До заліку на спортивний розряд з альпінізму зараховуються сходження, що виконані на кваліфікаційних змаганнях (зареєстрованих альпіністських заходах), чемпіонатах і Кубках України та міжнародних змаганнях.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АЛЬПІНІСТСЬКИХ ЗАХОДІВ (АЗ)

 

2.1. Для підготовки альпіністів та здійснення сходжень ФАіС України, її Колективні члени (Суб’єкти) та інші організації можуть проводити різні АЗ:

навчальні, тренувальні, спортивні, масові, в тому числі виїзні та на стаціонарних базах, збори, кваліфікаційні змагання, експедиції, альпініади, сходження вихідного дня.

2.2. Альпіністський Захід має бути попередньо узгоджений з ФАіС України та затверджений організацією, що проводить АЗ.

Для Суб’єктів ФАіС України та організацій, що не діють як альпіністські організації, додатково проводиться реєстрування АЗ в відповідній ФАіС міста чи області (або Суб’єкта ФАіС України, що їх замінює).

2.2.1. Для погодження проведення АЗ ініціатори направляють в секретаріат Виконкому ФАіС України Інформаційну Карту (додаток №1) в 2-х примірниках, котра для ініціаторів – членів ФАіС України попередньо повинна бути узгоджена з Суб’єктом ФАіС України, що діє як альпіністська організація, членами якої є ці ініціатори; при відсутності такого членства – з відповідною ФАіС міста чи області (або Суб’єкта ФАіС України, що їх замінює).

На протязі 15 днів після отримання Інформаційної Карти СТК та Секретаріат Федерації розглядають і відправляють ініціаторам один примірник Карти з погодженням чи обгрунтованою відмовою.

2.2.2. Після отримання погодженої Інформаційної Карти ініціатори забезпечують оформлення основної документації АЗ згідно з додатком №2 (п.2).

2.2.3. Організація, що проводить АЗ, затверджує документи по п.2 додатку 2. Ця організація в межах, визначених наказом “Про організацію АЗ” (додаток 2, п.2б), несе відповідальність за забезпечення АЗ матеріальною базою (фінансування, спорядження, харчування, транспорт, паливо, засоби зв’язку, медичне забезпечення, міри безпеки і інше) відповідно до умов та складності запланованих сходжень.

2.2.4. Організація, що реєструє – Суб’єкт ФАіС України, що діє як альпіністська організація, – узгоджує відповідні документи АЗ по п.2.2.2. Ця організація несе відповідальність за відповідність  рівня  старшого тренера, випускаючого, начальника рятувального загону, інструкторів-тренерів, керівників  спортивних груп та учасників АЗ умовам та складності запланованих походів та сходжень.

В окремих випадках роль організації, що реєструє, може виконувати ФАіС України.

2.2.5. Організації, що проводять та реєструють , і їх працівники не несуть відповідальності за випадки, що сталися під час сходження (походу) через хибну поведінку учасників або керівництва, а також за допущені ними порушення при проведенні АЗ, випуску груп та інші при умові організації АЗ згідно цих “Правил”.

2.3. Організації (ініціатори), що проводять , повинні заздалегідь до початку АЗ погодити можливість його проведення на запланованій території і в запланований термін, а також вартість різних фінансових витрат в районі базування. Організація, що  реєструє АЗ повинна впевнитись в наявності такого погодження.

Організація, що проводить АЗ зобов’язана письмово узгодити свої плани з уповноваженим ФАіС України у відповідних районах ( у горах України – Крим, Карпати).

2.4. Прибувши у гірський район, керівник зобов’язаний пред’явити для перевірки документацію свого АЗ уповноваженому ФАіС України, а також у гірських районах України – зареєструвати захід у регіональному рятувальному загоні ФАіС України.

Керівник АЗ зобов’язаний письмово (телеграма, картка) проінформувати Секретаріат, як про початок роботи AЗ, так і про його закінчення чи припинення (вказати причину припинення). Керівник, старший тренер АЗ зобов’язані регулярно, бажано не рідше одного разу на 10 днів інформувати про хід АЗ (будь-якими наявними засобами зв’язку) організацію, що проводить та зареєструвала .

2.5. Під час роботи АЗ необхідно вести документацію згідно Додатку 2.

2.6. Після закінчення роботи АЗ його керівник направляє в ФАіС України звіт, в тому числі відомості про сходження, здійснені учасниками та інструкторами , а також, якщо це потрібно, в Федерацію Альпінізму, на території якої проводився (Додаток №3).

2.7. В будь-якому АЗ (за винятком тих, що проводяться самостійною спортивною групою) навчально-тренувальним процесом і сходженнями керує старший тренер , який повинен мати кваліфікацію не нижче КМС та звання інструктора II категорії. Він несе відповідальність за постановку навчально-тренувальної роботи згідно Програми і додержання учасниками АЗ вимог про охорону навколишнього середовища.

2.7.1. Комплектування навчальних відділень проводиться ст.тренером АЗ з урахуванням побажань учасників даного заходу. Інструктори навчальних відділень і тренери спортивних груп призначаються старшим тренером .

 Комплектування спортивної групи та вибір її керівника проводиться на добровільних засадах.

2.8. Альпіністським заходом, який проводиться самостійною спортивною групою, керує старший спортивний керівник цієї групи. Його кваліфікація повинна відповідати складності запланованих сходжень. Керівником конкретного сходження може бути любий учасник згаданої спортивної групи, рівень підготовки якого відповідає вимогам до керівника запланованого сходження.

2.9. Під час роботи АЗ в горах представник ФАіС України, який перебуває в даному районі, має право перевірки (в тому числі на відповідність документації АЗ) виконання навчальних планів і “Програм підготовки”, екологічних вимог, виконання цих Правил. При наявності порушень спортивні результати даного АЗ можуть бути скасовані рішенням Виконкому Федерації.

 

 1. ПІДГОТОВКА СХОДЖЕННЯ

 

3.1. Сходженням повинен передувати цикл навчальних занять, або тренувальний період з освоєнням, або вдосконаленням технічних прийомів подолання різних форм гірського рельєфу та підвищення фізичного рівня підготовки спортсменів згідно “Програми підготовки” і у відповідності до спортивної кваліфікації учасників АЗ. Спортивним сходженням повинні передувати тренувальні сходження з врахуванням категорії складності майбутнього спортивного сходження.

         Першим сходженням в сезоні (або у випадку перерви між сходженнями в сезоні більш ніж 30 днів) повинні виконуватись сходження та тренувальні заняття стосовно до типу маршруту запланованого сходження (скельний, льодово-сніговий чи  комбінований):

 • під час підготовки на значок “Альпініст України” – згідно з відповідною частиною Програми підготовки;
 • під час підготовки на 3 спорт. роз. – 1Б кат.скл.;
 • під час сходження альпіністів 3 спорт. роз.- 2А , 2 р. – 2Б кат. скл.;
 • під час сходження альпіністів I спорт. роз.. і вище – ЗА або ЗБ кат. скл.

3.2. Вимоги до учасників та керівника сходження.

3.2.1. До категорійних сходжень допускаються учасники АЗ  віком від 16 років та старші. Учасники віком 12 – 15 років можуть допускатися  лише до некатегорійних сходжень  та  з  врахуванням  їх  фізичної  підготовки,  за  наявності  письмової згоди  їх батьків та під керівництвом інструктора альпінізму, який проводив передсезонну підготовку, при цьому з учасниками віком 13 років і менше постійно повинен бути також вихователь (дозволяється сумісництво: інструктор альпінізму – вихователь). Всі учасники зобов’язані мати заключення спортивного диспансеру про стан здоров’я з реокмендацією для здійснення альпіністських сходжень.

3.2.2. Сходження на знак “Альпініст України” повинні здійснюватись в складі АЗ під керівництвом інструктора (командира загону). Всі навчально-тренувальні сходження здійснюються під керівництвом інструктора-командира групи (тренера). Для здійснення 1-го сходження 1-Б кат. скл. учасник АЗ повинен пройти заняття за Програмою підготовки.

Керівник самостійного сходження 1-Б кат .скл. повинен мати досвід двох сходжень 2-Б кат. скл. (одне з них у відповідному класі сходжень).

3.2.3. Для здійснення перших сходжень 2-А і 2-Б кат.скл. учасник АЗ повинен пройти заняття по Програмі підготовки і мати досвід сходження попередньої півкатегорії складності. Керує таким сходженням інструктор альпінізму. В класі малих гір повинно бути здійснено не менше 2-х сходжень попередньої півкатегорії складності.

Керівник самостійного сходження 2-А та 2-Б кат. скл. повинен мати досвід  двох сходжень  З-Б кат. скл.                                   

                                                                                                         Таблиця 1.

ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА і УЧАСНИКІВ СХОДЖЕННЯ

Катег. Керівник Учасники
   ІБ Для навчальних груп – звання інструктора альпінізму.

Для самостійних груп –мати  досвід 2 сходжень 2Б кат.скл.

Пройти навчальні заняття за Програмою підготовки на значок „Альпініст України”.
2А – 2Б Для навчальних груп – звання інструктора альпінізму.

Для спортивних та самостійних груп – мати досвід двох сходжень 3Б кат. скл.

Мати значок “Альпініст України”, заняття за Програмою підготовки даного етапу і додатково одне сходження передньої півкатегорії скл. (в класі малих гір – два сходження попередньої півкатегорії скл.)
3А – 6Б Мати досвід сходження даної півкатегорії скл. і досвід       керівництва сходженням    попередньої півкатегорії складності.

(В групі постійного складу – не менше 3-х спільних сходжень попередньої півкатегорії складності – досвід сходжень даної півкатегорії складності не обов’язковий)

Пройти заняття за Програмою підготовки і додатково мати досвід одного сходження попередньої півкатегорії скл. (в класі малих гір – досвід двох сходжень попередньої півкатегорії скл.).
Перше-проход-ження Мати класифіковані сходження данної півкатегорії складності керівником. Мати класифіковані сходження даної півкатегорії складності.

 

3.2.4. При виході на перше сходження З-А,….6-Б кат. скл. учасник АЗ повинен пройти навчально-тренувальний цикл за Програмою підготовки та мати досвід сходження (в класі малих гір – двох сходжень) попередньої півкатегорії складності.

В навчальній групі першим сходженням З-А.-3-Б кат.скл. керує інструктор альпінізму. Наступними сходженнями групи може керувати будь-хто із учасників цієї групи, якщо він має досвід керівництва сходженням попередньої півкатегорії складності. В склад такої групи може входити інструктор, як контролююча особа з відповідними правами. Це повинно бути письмово зафіксовано при підготовці до сходження.

3.2.5. Альпіністи, що виконали норми 3 сп. розряду з альпінізму в поточному сезоні в разі письмової рекомендації керівника загону (старшого тренера) можуть здійснювати наступні сходження як спортивна група у відповідності з даними Правилами.

В спортивній групі навчально-тренувальним процесом керує тренер, який має відповідну інструкторську кваліфікацію з альпінізму. Будь-яким сходженням спортивної групи керує керівник незалежно від чисельного складу групи. Керівник сходженнями З-А….6-Б кат.скл. повинен мати досвід керівництва сходженням попередньої півкатегорії складності та досвід сходження даної півкатегорії складності. В групі постійного складу – не менше 3-х спільних сходжень попередньої півкатегорії складності – досвід сходжень даної півкатегорії складності не обов’язковий.

3.2.6. При сходженні у двійці одному з учасників пред’являються вимоги керівника та зараховується керівництво сходженням.

3.3. Якщо учасник АЗ має перерву в сходженнях більше двох календарних років, старший тренер цього АЗ зобов’язаний впевнитись у відповідності його спортивної підготовки і при необхідності призначити одне, або декілька додаткових тренувальних сходжень на одну категорію складності нижче запланованого сходження.

3.4. Основним документом для виходу на сходження є розпорядження по АЗ з записом в книгу реєстрації виходів у високогір’я з підписами лікаря, випускаючого тренера і керівника групи (обох учасників сходження вдвох). Для спортивної групи – додатково:

 • кроки маршруту;
 • орієнтири початку маршруту;
 • приблизна розкладка часу проходження маршруту.

3.4.1. На розгляд ст.тренера АЗ для випуску на сходження може бути прийнято порядок оформлення маршрутного листа. Його форму встановлює старший тренер АЗ.

3.4.2. При оформленні самостійною спортивною групою виходу на сходження в Пошуково-Рятувальній Службі (ПРС) порядок реєстрації встановлює ця служба.

 

 

 

 

 1. ВИПУСК НА СХОДЖЕННЯ

 

4.1. Безпосередній випуск на сходження проводить випускаючий тренер, призначений наказом по АЗ. Правом випускаючого користується також керівник спортивної групи (для своєї групи), що складається з учасників не нижче І спортивного розряду. Право випуску також може бути надано начальникові рятувального загону АЗ.

Самостійна спортивна група при потребі може оформити випуск в ПРС району. Випуск змішаної групи (закордонні альпіністи та хоча б один український альпініст) проводиться згідно з цими “Правилами”.

 Випуск групи в складі виключно закордонних альпіністів повинен обумовлюватись за умовами прийому закордонних альпіністів. В разі відсутності такої домовленості випуск повинен проводитись згідно з цими “Правилами”.

4.2. Випускаючий повинен:

– впевнитись, що підготовка групи достатня для проходження заявленого маршруту, і група може забезпечити необхідні міри безпеки;

– перевірити забезпечення групи і якість взятого альпіністського спорядження для здіснення страховки.

4.3. Для випуску на маршрути випускаючий повинен мати досвід сходжень цієї ж категорії складності (або вище) і кваліфікацію інструктора альпінізму.

4.4. Випускаючий може входити в склад групи, випуск якої він дозволяє.

4.5. Позбавити права випуску може старший тренер АЗ,. який призначив випускаючого.

 

 1. ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

 

5.1. Сходження та виходи в високогір’я в АЗ дозволяється тільки при наявності затверджених начальника Рятувального загону (РЗ) і складу Рятувального загону, які відповідають по своїй фактичній кваліфікації складності запланованих маршрутів. Допускається при наявності згоди та відповідного Договору користуватися послугами ПРС відповідного гірського району для виконання вищеназваних умов дозволу сходжень та виходу в високогір’я.

5.2. Начальник РЗ повинен мати кваліфікацію не нижче КМС, звання інструктора альпінізму II кат.

5.3. Начальник РЗ забезпечує прийняття необхідних профілактичних заходів безпеки при проведенні навчально-спортивної роботи та сходження, включаючи заборону проходження того чи іншого маршруту, або рух по конкретній ділянці маршруту. Люба заборона повинна бути завчасно оформлена наказом по АЗ. Старшому тренеру та випускаючому не дозволяється скасовувати рішення Начальника РЗ. Конфліктна ситуація може бути ліквідована лише заміною Начальника РЗ у встановленому порядку.

5.4. Начальник РЗ приймає контрольний строк та проводить реєстрацію всіх виходів груп в високогір’я (з любою метою) в Книзі (Журналі) виходів в високогір’я. Начальникові РЗ дозволяється (при наявності згоди старшого тренера) прийняття контрольного строк і реєстрація виходів груп, що не входять в даний АЗ, при додержанні Правил і можливості забезпечення для них необхідних мір безпеки.

5.5. При реєстрації виходу начальник АЗ зобов’язаний перевірити:

– наявність необхідного спорядження відповідно категорії складності маршруту та пори року;

– наявність засобів зв’язку та аптечки.

Начальникові РЗ дозволяється в разі необхідності додатково перевіряти знання групою маршруту і умов його проходження, а також вимагати доробки маршрутної документації з метою деталізації і конкретизації.

5.6. Під час реєстрації виходу начальник РЗ домовляється про вид зв’язку та його час, а при необхідності може вимагати:

– координації дій груп, якщо їх дві або декілька в районі походу;

– взаємодії груп на маршруті.

5.7. Начальник РЗ контролює рух груп на маршрутах і виконання ними графіку походження ділянок, враховуючи при цьому зміну погоди та стан маршруту.

Після закінченні контрольного строку до повернення групи, або у разі отримання аварійного сигналу від групи, або якщо не гарантується безпека групи в зв’язку з обставинами, що склалися, начальник РЗ повинен організувати пошуково-рятувальні роботи.

Начальник РЗ має право на підставі обгрунтованого прохання групи скорегувати контрольний строк повернення цієї групи, якщо при цьому не погіршуються умови забезпечення безпеки даної групи або інших груп на виходах

5.8. Після повернення групи в базовий табір керівник сходження або виходу в високогір’я повинен негайно зняти контрольний строк, а начальник РЗ зробити відповідну відмітку в журналі виходу. Факт сходження фіксується в ньому після пред’явлення записок, знятих з вершинного та контрольних турів, підтвердження спостерігачів, або інших доказів.

5.9. Начальник РЗ після прибуття в район проведення АЗ повинен узгодити свої дії стосовно профілактичних мір безпеки під час проведення навчально-спортивної роботи і сходжень та у випадку організації пошуково-рятувальних робіт з ПРС даного району.

5.10. При проведенні в одному районі декількох самостійних АЗ начальники РЗ цих АЗ можуть домовлятися про координацію своїх дій. В цьому випадку загальну координацію здійснює один з начальників РЗ, за домовленістю між ними.

 

 1. ПРОВЕДЕННЯ СХОДЖЕННЯ

 

6.1. Всі сходження є складовою частиною виходів в високогір’я, які починаються і закінчуються в Базовому таборі. Поняття “Базовий Табір” обумовлюється Начальником РЗ і фіксується в маршрутній документації.

6.2. Категорія складності сходження визначається складністю маршруту сходження від бергшрунду до вершини, від плато до вершини, від початку стіни до вершини, або від якогось іншого орієнтиру в залежності від характеру гірського рельєфу та орієнтирів початку маршруту в його описі.

Складність спуску з вершини в категорію складності маршруту не входить.

6.3. Група в повному складі повинна забезпечити:

– готовність до виходу в високогір’я і сходження (знання маршруту, наявність відповідного спорядження та харчування, знання виду і часу сеансів зв’язку  тощо);

– дотримання контрольного строку аж до припинення сходження в випадку, коли виникає загроза порушення контрольного строку;

– забезпечення негайного спуску учасника групи, що захворів, травмований або ослаб, до базового табору.

6.4. Керівник сходження має право: змінювати з метою безпеки на окремих ділянках маршрут і заплановану тактику проходження його окремих ділянок в залежності від змін обставин на маршруті та не врахованих раніше факторів.

6.5. Керівник сходження зобов’язаний:

– сприяти доброзичливим відношенням в групі;

– об’єктивно інформувати базовий табір про хід сходження та прийняті рішення, стан маршруту, самопочуття учасників;

– припинити сходження, якщо виникають обставини, що загрожують безпеці учасників сходження;

– особисто приймати міри і контролювати дії учасників по утилізації відходів на маршруті і бівуаках.

6.6. Учасник сходження зобов’язаний:

– бути готовим до виходу в високогір’я і здійснення сходження: знати маршрут і запасні варіанти його проходження, знати час і види сеансів зв’язку, знати контрольний строк повернення в базовий табір, позивні групи, груп взаємодії та базового табору;

– бути дисциплінованим на виходах, своєчасно та чітко виконувати вказівки керівника;

– надавати допомогу потерпілим учасникам АЗ;

– негайно доводити до відома керівника сходження про погіршення стану здоров’я, захворювання або отримання травми;

– гідно ставитись до гірської природи, пам’ятників культури та історії, традицій та звичаїв місцевого населення;

– не залишати сміття та інші неутилізовані відходи на маршруті і бівуаках;

–  підтримувати в чистоті та належному санітарному стані територію базового табору.

6.7. Під час обговорення в групі корекції з метою безпеки маршруту руху на окремих ділянках сходження або початкової тактики проходження його окремих ділянок  остаточне рішення приймає керівник сходження.

У випадку категоричної незгоди більшості членів групи, група зобов’язана припинити сходження і повернутись до базового табіру під керівництвом затвердженого керівника. Остання вимога не поширюється на навчально-тренувальні виходи груп під керівництвом тренера-інструктора.

6.8. Якщо затверджений керівник не може виконувати свої функції через травму, хворобу чи з іншої причини, керівництво групою приймає на себе інший учасник – по своїй ініціативі або за рішенням більшості членів групи, або за вказівкою керівника групи, якщо про інше не домовлено під час випуску на сходження. В цьому випадку група припиняє сходження і повертається до базового табіру, якщо про інше не домовлено під час випуску.

 

 1. ЗАЛІК СХОДЖЕНЬ

 

7.1. Будь-які сходження на всіх навчальних етапах повинні проводитись і можуть бути зараховані на розряд лише в тому випадку, якщо вони здійснені в процесі занять відповідного етапу “Єдиної Програми підготовки альпіністів” та участі у кваліфікаційних змаганнях.

7.2. Випускаючий тренер проводить розбір здійсненого сходження. На розборі учасники сходження виказують свою особисту думку про виконання тактичного плану сходження і забезпечення мір безпеки, про дії керівника та інших учасників. На підставі аналізу процесу сходження, його безпеки, дій керівника і учасників, випускаючий тренер робить висновок про залік сходження.

7.3. Сходження зараховується всім членам групи, що досягли цілі сходження (вищої точки вершини або масиву, вказаного під час випуску, тощо), після пред’явлення записок з контрольних та вершинного турів, або інших доказів за відсутності записок на маршруті чи вершині.

7.4. Залік сходження фіксується відповідним записом та підписом старшого тренера АЗ в книзі альпініста або посвідченні альпініста чи відповідній довідці і засвідчується печаткою ПРС району, де проводиться АЗ, або організації, що його проводить. Назва вершини та маршруту сходження повинні відповідати КТГВ. Дата сходження повинна відповідати даті досягнення вершини.

7.5. Маршрути, пройдені повністю або частково під час рятувальних робіт, можуть бути зараховані старшим тренером АЗ на підставі відповідного звернення керівника рятувальних робіт:

– у разі  здійсненні  підйому на  вершину – на  півкатегорію   вище класифікованого маршруту, але не вище 6А кат.скл.;

– за умови часткового проходження  маршруту – в  межах затвердженої категорії складності повного маршруту.

При цьому запис в будь-якому з документів, перелічених в п.7.4 даного розділу, доповнюється приміткою: “Під час проведення рятувальних робіт. Розпорядження №… по АЗ” і дата цього розпорядження.

7.6. Сходження не зараховується при порушенні встановленого  або скорегованого контрольного строку повернення до базового табору або рішенням випускаючого тренера на підставі розбору здійсненого сходження. При цьому не робиться ніяких записів в документах згідно п.7.4.

 

 1. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

 

8.1. Керівники, тренери та учасники АЗ повинні бути застраховані від нещасного випадку. Умови страхування повинні бути адекватними ступеню небезпеки і складності запланованих маршрутів сходжень та попередньо розрахованим витратам на проведення рятувальних робіт в даній місцевості і країні.

8.2. В кошторисі витрат АЗ повинен бути передбачений резерв на проведення аварійно-рятувальних робіт та перевезення потерпілих.

8.3. В випадку втрати працездатності або смерті учасника АЗ турбота для  отримання страховки та передачі страхової суми потерпілому або його сім’ї покладається на Суб’єкт ФАіС України, що зареєстрував даний АЗ.

 

 

 

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА

 

 1. Інформуємо, що альпзахід __________________________________________________

(назва та мета)

проводиться __________________________________________________________________

                                               (повна назва організації)

в період  з ___________ по _______________________ 20____  р.

 

в гірському районі (ущелині)____________________________________________________

 

 1. Керівництво (в тому числі інструктори-тренери):
№ п/п Прізвище,

ім’я та по батькові

Інстр. кваліф  Сп.

р-д

   Пошт. Індекс,  

   дом. адреса,  

    телефон

 

 

 

 

 

 

Посада

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Керівник
2.    

 

 

 

 

 

Ст.тренер
3.  

 

 

 

 

 

 

 

Нач.РЗ.
4.  

 

 

 

 

 

 

 

Лікар

 

 1. Склад інструкторів-тренерів і учасників:
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Контингент

Кількість осіб

 

 

 

 

 

    Контингент МС КМС 1 р-д 2 р-д З р-д Знач-кіст Нова-чок Всього
      Інструктори

       – тренери

           

 

             
 

        Учасники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Запланована дата прибуття в район _____________________________________________
 2. Район (місце} базування АЗ____________________________________________________

(поляна, ущелина…)

Поштова адреса організації, що проводить АЗ, пошт.індекс та телефон (або керівник спортивної частини  організації, що зареєструвала)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________             “____”_______________ 20___р.

            (підпис, прівище)                                                        (дата)

 

        ПОГОДЖЕНО:

Федерація альпінізму і скелелазіння України

 

___________________________________

             (прізвище, ім’я та підпис)

 

 

 

 

 

“_____” _______________ 20___ рік       

                  (дата)

Додаток № 2

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ  АЛЬПЗАХОДУ

 1. Підготовча: Інформаційна карта – Додаток 1.
 2. Основна (в період підготовки і проведення АЗ):

а) Інформаційна карта, погоджена ФАіС України;

б) Наказ (розпорядження) про організацію АЗ з переліком мети, місця, термінів проведення, відповідальних та забезпечення матеріальною базою;

в) Список керівного складу з зазначенням фактичної кваліфікації;

г) Список інструкторів-тренерів та учасників з зазначенням фактичної кваліфікації;

д) Положення про змагання, якщо вони мають відношення до АЗ;

ж) Книги (журнали):

         -розпоряджень по АЗ;

-реєстрації виходів у високогір’я;

-радіозв’язку.

 1. Звіт про роботу альпзаходу – Додаток 3.

 

 

 

                                                                 Додаток З

ЗВІТ ПРО РОБОТУ АЛЬПЗАХОДУ

 1. Організація, яка провела АЗ _____________________________________
 2. Місце проведення (країна, гірська система, район,)_________________

З. В період (з-по)_________________________________________________

 1. Керівництво, в тому числі інструктори-тренери (якщо наявні розходження з затвердженою Інформаційною картою)____________________

____________________________________________________________________

 

 1. Фактичний склад учасників згідно п.3 Інформаційної карти.
 2. Відомості про сходження, здійснені учасниками (в тому числі керівний та інструкторсько-тренерський склад) АЗ:

 

 

п/п

Дата до-сягнення вершини  

Вершина та маршрут

сходження по КТГВ

 

Кат.

скл.

Керівник та група в алфавітному порядку  

Примітка

           
           
           
           

 

 1. Список альпіністів, які виконали кваліфікаційні вимоги відповідних нормативів.
 2. Травми, нещасні випадки. Вказати прізвище, ім’я та по батькові потерпілого, характер, причини.

 

 

 

Ст. тренер  __________________________________________

                                                                     (Підпис/прізвище)

Начальник

рятувального загону _______________________________________

                                                               (Підпис/прізвище)

 

 

Додаток  4

 

ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ АЛЬПІНІСТСЬКИХ МАРШРУТІВ

 

         Категорія складності маршруту встановлюється класифікаційною комісією ФАіС України по представленню першопроходжувачів цього шляху на вершину. Під час оцінки складності маршруту враховується: абсолютна висота вершини, довжина маршруту, його крутість, характер рельєфу, технічна складність окремих ділянок, їх кількість, довжина, ступінь небезпеки, а також імовірні фактори, пов’язані з погодою та місцем знаходження вершини. Крім того, важливими факторами є технічне та фізичне напруження сходжувачів, можливості для організації страховки, наявність камнепадів, льодопадів, лавин, водопадів, мокрих скель з частим заледенінням і т.п.

         Категорія складності маршруту не може бути якимсь чином виміряна. Вона встановлюється шляхом порівняння експертних оцінок складності різноманітних ділянок маршруту і всього маршруту в цілому, даних досвідченими альпіністами. Крутість стіни сама по собі не впливає на оцінку. Є гладкі гранітні стіни, що вже при 65о оцінюються як понадскладні, і є 90о вапнякові стіни, через котрі проходять маршрути середньої складності.

         По характеру рельєфу альпіністські маршрути діляться на скельні, сніжно-льодові і комбіновані. Для скельних маршрутів необхідно чітко розрізняти вільне (чисте) лазіння і лазіння з використанням штучних точок опору (ШТО). UIAA визначив 10 категорій технічної складності скельних ділянок, що переборюються вільним лазінням. Вони позначаються римськими цифрами від І до Х з додаванням + або – , починаючи  з ІV категорії складності ділянки:

         І – легко

         ІІ         – помірно складно

         ІІІ        – досить складно

         ІV       – складно

         V        – дуже складно

         VI       – надзвичайно складно

         VII      – гранично складно

         VIII     – гранично складно, можливо тільки для еліти

         ІХ-Х  – понадгранично складно, можливо тільки для деяких представ-ників еліти в ідеальних умовах.

         Для ділянок, що проходяться з використанням ШТО, та по організаціїї страховки UIAA визначив  5 градацій технічної складності:

         А0  – незначна кількість гаків (закладок) використовується як опора для рук та ніг. В альпіністських драбинках нема необхідності.

         А1   – гаки (закладки), на які навішуються альпіністські драбинки, забиті в надійні тріщини. Перехід з опори на опору і збереження рівноваги – легкі, обидві ноги на скалі. Надійні точки страховки, здібні витримувати значне падіння.  Всі “станції”повинні бути зроблені(по можливості) на основі точок А1.

         А2 – гаки (закладки) в незручних місцях, збереження рівноваги ускладнено, при роботі з альпіністськими драбинками ноги торкаються скелі. Не дуже надійні точки страховки, Але вони ще здібні тримати масу тіла і навіть невеликі падіння. Гаки забиті не до кінця, закладки вставлені не належним чином.

         А3 – переміщення по ненадійних тріщинах з використанням серії спеціальних гаків та закладок. Проходження нависів, нога зависає. Ненадійні точки страховки, здібні тримати тільки масу тіла з малим надлишком міцності. Найменші гачки, скайхуки, мідні головки. Точки страховки ніякий зрив не тримають, навіть невелике падіння.

         А4 – тільки спеціальні гаки забиті в ненадійні тріщини. Велика серія переходів з опори на опору при фіксації другою вірьовкою. Ноги зависають. Переборювання великих карнизів, стелі. Точки страховки гранично ненадійні, тримають лише масу тіла і то не завжди.

Складності, що зустріли першосходжувачі, значно знижуються під час повторенні маршруту за рахунок залишених на ньому гаків. Якщо пересування по маршруту проходить за допомогою готових, раніше забитих гаків, то такі ділянки позначаються а0 – а4, або а0е – а2е (для шлямбурних гаків), а категорія складності всього маршруту понижується.

         Технічні складності снігових і льодових маршрутів неможливо охопити точно з допомогою звичайної системи класифікації. Вони в значній мірі залежать від крутості ділянок маршруту і стану снігу та льоду в період сходження. Льодові стінки і льодові схили можуть представляти приємний маршрут при твердому фірні, і навпаки, якщо вони представляють собою чистий (гладкий) лід (або натічний лід), то проходження маршруту може стати дуже складним і надзвичайно стомлюючим ділом. Снігові схили крутістю 50о, покриті глибоким порошкоподібним снігом, великі карнизи, багатометрові навіси типу балконів, можуть бути непрохідними за умови будь-якої технічної оснащеності. Необхідно також враховувати можливість снігових лавин і льодопадів.

         В Україні використовується інтегральний принцип категорійності всього маршруту за сукупностю всіх його ділянок.

 

         Визначення категорій складності:

 

         І – Для руху і збереження рівноваги інколи потрібна допомога рук. Багаточисленні, переважно великі, зачіпки і виступи при сильно розчленованому рельєфу, часто небезпечному. Для проходження необхідні впевненість і відсутність остраху глибини.

         ІІ – Збереження рівноваги і рух неможливі без допомоги рук. Менш досвідчені альпіністи ходять тут зі страховкою за допомогою вірьовки, особливо на ділянках, де круті скелі сильно зруйновані і можливий зрив. Одночасний рух зв’зки на короткій вірьовці – тільки для досвідчених альпіністів.

         ІІІ – Верхня границя для альпіністів, що займаються альпінізмом від випадку до випадку. Зачіпки відносно невеликі і розміщені далеко одна від одної. Навіть для досвідчених альпіністів тут починаються складносщі. Одночасний рух неможливий, позмінна страховка! З собою необхідно брати петлі, закладки, карабіни.

         ІV – Спортивне вільне лазіння по крутим скелям, для подолання якого необхідне більш професіональні навички і досвід альпіністів, в першу чергу для керівника групи. Позмінна і проміжна страховка з допомогою гаків та інших допоміжних засобів. Тільки для досвідчених альпіністів, що тренуються регулярно. Комбіновані скельно-льодові маршрути в Альпах і на Кавказі пред’являють до альпіністів високі вимоги.

         Вимоги до маршрутів V-VI категорії складності зведені в табл.

 

                                                                                                                                                Таблиця

 Основні характеристики маршрутів по категоріям складності,

що прийняті в Україні (для кат. скл. 5А – 6Б)

 

Категорія

складності

Сумарна довжина

ключових ділянок,

м, не менше

         Характеристики ключових ділянок маршруту
Вільне лазіння,

технічна скл. по UIAA

ШТО та організація страховки

по UIAA

Лід,

градус,

не менше

Сніг,

градус,

не

менше

1 2 3 4 5 6
Клас малих гір             (висота до 2500 м)    
100 V, V+ A1, a1    
150 V+, VI A1, a1, a2    
200 VI – VII A1, A2, a1 – a3    
200 VI+ – IX A2 – A4, a2, a3    
Клас скельний              (висота 2501- 4500 м)    
150 V, V+ A1, a1    
200 V+, VI A1, a1, a2    
300 VI – VII A1, A2, a1 – a3    
500 VI+ – IX A2 – A4, a2, a3    
Клас технічний              (висота 4501- 6500 м)    
200 V A1, a1 60  
300 V+, VI A1, a1, a2 65  
400 VI ,VI+ A1, A2, a1 – a3 70  
700 VI -VII+ A2 – A4, a2, a3 80-90  
Клас висотний              (висота вище 6501 м)    
300 IV   60 50
500 V A1, a1 65 55
700 V-VI A1, a1, a2 70 60
1000 VI A1, A2, a1 – a3 75 65

 

Примітка:  сумарна довжина ключових ділянок складається з різноманітних комбінацій тих ділянок маршруту, характеристики яких відповідають вимогам, що вказані в таблиці (колонки 3 – 6).